Ochrana osobných údajov – GDPR

Ochrana osobných údajov – Vnútorná smernica č.: 05/2018

 1. Prevádzkovateľ očnej optiky

Prevádzkovateľ očnej optiky Style Optik Oros je Ján Oros so sídlom Pri Slanej 115, Tornaľa, IČO: 10901451.

 1. Súhlas dotknutej osoby

Kupujúci objednávkou zdravotníckej pomôcky dáva predávajúcemu  súhlas v zmysle zákona 18/2018 a GDPR Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracovával a uschovával jeho osobné údaje na účel uvedený v bode 3 nižšie a v rozsahu uvedenom v bode 4 nižšie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

III. Účel spracúvania osobných údajov

 1. a) Evidencia zákazníkov na administratívne účely,
  b) Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

Tieto údaje používame  za účelom dodania objednaného tovaru či služby.

 

 

 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu:
  a) titul, meno a priezvisko
  b)  bydlisko
  c)  kontaktné údaje (tel. č., email)
  d)  údaje o objednávkach
 1. údaje, ktoré sú dôležité pri vyšetrení zrakovej ostrosti /anamnéza/
 2. vizuálny videozáznam uložený do 3 mesiacov.
 3. osobné údaje zamestnancov prevádzkovateľa.
 • V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú vyššie uvedené, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo vzájomného obchodného vzťahu založeného na kúpe a predaji tovaru /kúpnej zmluve/ formou prijatia objednávky a dodania tovaru.

 

 1. Poskytnutie osobných údajov
 2. Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 3. Sprístupnenie osobných údajov
 4. Osobné údaje kupujúceho sú prevádzkovateľom sprístupnené tretiej osobe len v prípade výroby okuliarov za účelom vyhotovenia garančnej karty dioptrických šošoviek a to iba v rozsahu meno a dioptrické údaje zákazníka.
 5. Zmluvní dodávatalia dioptrických šošoviek prevádzkovateľa sú:

Danae Vision – Dolné Rudiny 17, 010 01 Žilina

Essilor Slovakia – Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Omega Optix – Komenského 12B, 974 01 Banská Bystrica

Carl Zeiss  spol. s r.o. – Račianska 77, 831 02 Bratislava

VII. Spracovanie a zverejnenie údajov

 • Osobné údaje zákazníkov sa spracúvajú digitálne použitím počítačoveho softvéru Microsoft Acces a Microsoft Excel. Osobné údaje získané z prihlásenia sa na vyšetrenie zrakovej ostrosti online cez oficiálnu webovú stránku prevádzkovateľa sa spracúvajú systémom WordPress.
 • Osobné údaje zákazníkov sú chránené voči úniku informácií šifrovaním pevných diskov počítačov prevádzkovateľa. Prístup k šifrovaniu majú len zamestnanci prevádzkovateľa.
 • Vizuálny záznam sa spracúva systémami HIKVISION a ANTIK SmartCam. Prístup k týmto záznamom má len prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ osobné údaje kupujúcich nezverejňuje.

 

VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) ZOOÚ možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.
4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 ZOOÚ. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
10) Dotknutá osoba môže svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov uplatniť na emailovej adrese styleoptik@gmail.com alebo osobne na prevádzke očnej optiky.

 

SlovakiaHungary